2018 - Bicycles Distribution
- Binh Phuoc Junior High

2018 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo - Trường trung cấp Bình Phước

 

1.     Triệu Hoàng Phú, lớp 61. Cha bỏ, em sống với bà ngoại: Phạm Thị Mè, ở ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Em có 4 anh chị em. Hiện tại mẹ em đi Sài Gòn làm kiếm tiền về nuôi con. 

Trieu Hoang Phu is a 6th grade student. His father left and they are living with their grandmother, Pham Thi Me, residing at Phuoc Thoi hamlet, Binh Phuoc village, Mang Thit district. He has 4 siblings. His mother is working in Saigon to take care of them.

2.     Trương Thị Kim Anh, lớp 63. Cha: Trương Văn Minh, bị tật bẩm sinh, có 2 con, ở ấp Phước Thới A, huyện Mang Thít. Hằng ngày mẹ em đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. 
Truong Thi Kim Anh is a 6th grade student. Her father, Truong Van Minh, borned with disability and his wife have 2 children. They are residing at Phuoc Thoihamlet, Mang Thit district. Every day, her mother works whatever job is available.

3.     Đặng Thị Xuân An, lớp 86. Cha: Đặng Bình Anh, có 3 con, ở ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Hàng ngày che mẹ em đi làm phụ hồ cho chủ. 

Dang Thi Xuan An is an 8th grade student. Her father, Dang Binh Anh, and wife have 3 children, residing at Phuoc Thoi hamlet, Binh Phuoc village, Mang Thitdistrict. Every day, her parents work for an owner.

4.     Trần Thị Bích Hằng, lớp 92. Cha Trần Văn Út, có 2 con ở ấp Phước Tường B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Hằng ngày cha em đi làm thợ hồ, mẹ em ai thuê gì thì làm nấy. 

Tran Thi Bich Hang is a 9th grade student. Her father, Tran Van Ut, and wife have 2 children, residing at Phuoc Truong B hamlet, Binh Phuoc village, Mang Thitdistrict. Every day, her father works mason; his wife works whatever job is available.

 5.     Lê Thị Ánh Hồng, lớp 61. Cha: Lê Hoàng Phong, có 2 con ở ấp Phước Tường A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Hằng ngày cha em đi phụ hồ, mẹ ở nhà đang lát kiếm tiền để sống. 

Le Thi Anh Hong is a 6th grade student. Her father, Le Hoang Phong, and wife have 2 children, residing at Phuoc Truong A hamlet, Binh Phuoc village, Mang Thitdistrict. Every day, her father works mason; his wife working from home.

6.     Nguyễn Huỳnh Anh Thư, lớp 81. Cha mẹ bỏ, em sống với ngoại: Nguyễn Thị Muội ở ấp Phước Tường A, xã Bình Phước, huyệnMang Thít. 

Nguyen Huynh Anh Thu is an 8th grade student. Her parents left and living with grandmother, Nguyen Thi Muoi, residing at Phuoc Truong A hamlet, Binh Phuocvillage, Mang Thit district.

7.     Lê Thị Hồng Nhung, lớp 71. Cha: Lê Văn Thuấn, có 4 con ở ấp Phước Lộc B, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy. 

Le Thi Hong Nhung, is a 7th grade student. Her father, Le Van Thuan, and wife have 4 children, residing at Phuoc Loc B hamlet, Binh Phuoc village, Mang Thitdistrict. Every day, her parents work whatever job is available.

8.     Trần Thị Khánh Băng, lớp 72. Cha Trần Thanh Bình, mẹ bỏ ở ấp Phước Lộc, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Có 2 con, hàng ngày cha em đi làm ở Lò Gạch cho chủ. 

Tran Thi Khanh Bang is a 7th grade student. Her father, Tran Thanh Binh, resides at Phuoc Loc hamlet, Binh Phuoc village, Mang Thit district. Her parents have 2 children; they work for an owner in Lo Gach.

9.     Phan Thị Kim Anh, lớp 81. Cha: Phạm Vũ Trường, có 2 con. Hiện tại cha em bị bệnh đi bệnh viện, mẹ em ở nhà ai thuê gì thì làm nấy.

Phan Thi Kim Anh is an 8th grade student. Her father, Pham Vu Truong, and wife have 2 children. Currently, her father is currently hospitalized and her mother works whatever job is available.