2018 - Bicycles Distribution
- Tan Hoa C Elementary

2018 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo - Trường tiểu học Tân Hòa C

 

1.     Trần Thị Loan, lớp 5A. Cha mẹ bỏ, em sống với bà cố; ở ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tran Thi Loan is a 5th grade student. Her parents left her and living with her Aunt in Cay Cay hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence.

2.     Hồ Thị Ngọc Thủy, lớp 5A. Cha: Hồ Minh Thôi, có 8 con; ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em đi làm lưới ngoài sông đem về bán để kiếm sống.

Ho Thi Ngoc Thuy is a 5th grade student. Father, Ho Minh Thoi, has 8 children, living in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tayh Ninh providence. Every day, her parents catch fish to sell.

3.     Nguyễn Thị Hồng Huệ, lớp 3A. Cha: Cao Văn Phúc; ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại cha em bị bệnh tâm thần. Mẹ em hàng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

Nguyen Thi Hong Hue is a 3rd grade student. Father, Cao Van Phuc, lives in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Her father is mentally ill. Her mother works whatever job is available.

4.     Thị Hoa, lớp 5A. Cha: Lâm Sa Rết, có 2 con; ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em đi chặt mì thuê kiếm sống.

Thi Hoa is a 5th grade student. Father, Lam Sa Ret, has 2 children, living in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, her parents hire to chop plants.

5.     Nguyễn Hữu Lộc, lớp 3B. Cha: Nguyễn Hữu Tài, có 2 con; ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Nguyen Huu Loc is a 3rd grade student. Father, Nguyen Huu Tai, has 2 children, living in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, his parents work whatever job is available.

6.     Thị Trinh, lớp 3A, Cha chết. Mẹ Thị Nho nhưng bỏ em từ nhỏ. Hiện tại em sống với ông bà ngoại ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Thi Trinh is a 3rd grade student. Her father died; mother, Thi Nho, left her when she was small. She lives with her grandparents in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence.

7.     Mai Văn Nhựt, lớp 3B, Cha: Mai Văn Minh, Cha mẹ bỏ em từ nhở. Hiện tại em sống với bà ngoại ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Mai Van Nhut is a 3rd grade student. Father, Mai Van Minh, and his wife left him when he was small. He lives with his grandmother in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence.

8.     Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, lớp 4A, Cha bỏ, mẹ chết. Hiện tại em sống với cậu ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nguyen Thi My Ngoc is a 4th grade student. Her father left and mother died. She lives with her uncle in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence.

9.     Cao Thị Hải Yến, lớp 4A. Cha Lâm Mang, có 3 con; ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Cao Thi Hai Yen is a 4th grade student. Father, Lam Mang, has 3 children, living in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day her parents work whatever job is available.

10.    Thị Mỹ Tâm, lớp 4 A. Mẹ: Thị Xép, có 3 con; ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Thi My Tam is a 4th grade student. Mother, Thi Xep, has 3 children, living in Con Tran hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, her parents work whatever job is available.