2018 - Bicycles Distribution
- Tan Hoa A Elementary

2018 - Phát Xe Đạp Cho Các Em Học Sinh Nghèo - Trường tiểu học Tân Hòa A

 

1.     Dương Thị Tường Vy, lớp 5B, cha mẹ bỏ, sống với bà nội tên Dương Thị Khen ở tổ 9, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày bà nội đi bán vé số để kiếm sống.

Duong Thi Tuong Vy is a 5th grade student. Her parents left her to live with grandmother, Duong Thi Khen, at 9, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, her grandmother sells lottery tickets.

2.     Trần Thị Cẩm Giang, lớp 4B, Cha: Trần Văn Thắng, có 5 con; ở tổ 10, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em đi chặt củi bán để kiếm sống.

Tran Thi Cam Giang is a 4th grade student. Father, Tran Van Thang, has 5 children, living at 10, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, her parents chop woods to sell.

3.     Trần Văn Giỏi, lớp 1B, Cha: Trần Văn Ca, có 2 con; ở Tổ 10, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em đi giăng lưới ngoài sông về bán để kiếm sống.

Tran Van Gioi is a 1st grade student. Father, Tran Van Ca, has 2 children, living at 10, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, his parents catch fish in the river to sell.

4.     Nguyễn Văn Duy, lớp 2C, Cha mẹ chết, sống với dì tên Tăng Thị Dể; ở Tổ 9, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày ai thuê gì thì làm nấy.

Nguyen Van Duy is a 2nd grade student. His parents died and living with an Aunt, Tang Thi De, at 9, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, she works whatever job is available.

5.     Trần Văn Dày, lớp 1C. Cha bỏ, mẹ Nguyễn Thị Thu Trinh, có 4 con; ở tổ 7, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Tran Van Day is a 1st grade student. His father left; his mother, Nguyen Thi Thu Trinh, has 4 children, living at 7, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, her mother works whatever job is available.

6.     Nguyễn Văn Tiền, lớp 2C. Mẹ: Nguyễn Thị Phương, có 4 con. Ở tổ 7, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ đi giăng lưới ngoài sông về bán.

Nguyen Van Tien is a 2nd grade student. Mother, Nguyen Thi Phuong, has 4 children, living at 7, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, his parents catch fish in the river to sell.

7.     Nguyễn Thị Trúc, lớp 3B. Cha: Nguyễn Văn Ngộ, ở tổ 7, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Có 3 con. Hằng ngày cha mẹ em đi làm lưới bắt cá ngoài sông về bán kiếm sống.

Nguyen Thi Truc is a 3rd grade student. Father, Nguyen Van Ngo, lives at 7, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. They have 3 children. Every day, her parents catch fish in the river to sell

8.     Võ Văn Hóa, lớp 4C. Cha: Lâm Văn Tèo, có 2 con; ở tổ 10, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em ai thuê gì thì làm nấy.

Vo Van Hoa is a 4th grade student: Father, Lam Van Teo, has 2 children, living at 10, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, her parents work whatever job is available.

9.     Nguyễn Thị Én, lớp 2B. Cha: Nguyễn Văn Quấy, có 4 con; ở tổ 8, ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Hằng ngày cha mẹ em đi quăng câu ngoài sống để kiếm sống.

Nguyen Thi En is a 2nd grade student. Father, Nguyen Van Quay, has 4 children, living at 8, Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence. Every day, her father catch fish to sell.

10.   Phạm Văn Lắm, lớp 2B. Cha mẹ em bỏ. Hiện tại em sống với ông bà nội ở ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Pham Van Lam is a 2nd grade student. His parents left him and living with grandparents in Cay Khe hamlet, Tan Hoa village, Tan Chau district, Tay Ninh providence.