Toys distribution in Thanh Phong Elementary, subsidiary Bồn Bồn -
Phát Quà ở trường tiểu học Thạnh Phong, chi nhánh Bồn Bồn